MEN i Talenty

Ze strony Ministerstwa:
W roku szkolnym 2010/2011 zachęcamy nauczycieli do jak najbardziej indywidualnego podchodzenia do potrzeb edukacyjnych każdego ucznia. Dlatego właśnie ogłaszamy ten rok Rokiem Odkrywania Talentów.
plakatMEN_szkola180.jpg

Światowe badania umiejętności czytania=

PISA/ PIRLS
PIRLSEuropean Teachers
European Teachers – Europejscy Nauczyciele - to roboczy tytuł nowego projektu Comenius.
Terminy - zakończenia pisania aplikacji 15 luty 2011. Jeśli otrzymamy grant, projekt będzie realizowany od 1 września 2011 do czerwca 2013.
Partnerzy - kraje & typ szkoły, które zadeklarowały się: Szwecja (G), Niemcy (SP – 1-4), Węgry (SP&G), Rumunia (SP&G), Włochy (SP)
Mobilności, czyli wyjazdy – 12 wyjazdów obowiązkowych.
Bardzo ogólne założenia projektu – Nauczyciele znajdują grupę uczniów zagrożonych marginalizacją, przygotowują dla nich program, realizują go, wymieniają się doświadczeniami z partnerami – w sposób tradycyjny / Internet, publikacje oraz osobiście podczas wizyt, wspólnie podsumowują swoja pracę.
Projekt musi być napisany w języku angielskim. (Jest to tzw. język komunikacji.) Wszyscy partnerzy są zobowiązani do wspólnego pisania projektu. Nadrzędnym celem projektów typu Comenius jest współpraca, co ma odzwierciedlenia w nazwie programu - „Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół”.
http://comenius.org.pl/index.php/ida/3/

Poniżej fragmenty z formularza aplikacyjnego w języku polskim, nad którymi trzeba zastanowić się.
We are the winners! We are the European Teachers!
C.1.4. OPIS PARTNERA NR 1
Opis organizacji, roli w projekcie oraz ogólnego i specyficznego kontekstu społecznego funkcjonowania organizacji, np: działanie na terenach defaworyzowanych, posiadanie grup słuchaczy czy pracowników ze specjalnymi potrzebami (np. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, migranci, uchodźcy).
C.1.5. POPRZEDNIE PROJEKTY PARTNERA NR 1
Czy organizacja ma doświadczenie w realizowaniu projektów partnerskich w Programie "Uczenie się przez całe życie" lub w poprzednim programie "Socrates"? Czy udział organizacji w tym projekcie jest wynikiem …
OPIS PROJEKTU
Prosimy zauważyć, że ta część wniosku musi być opracowana wspólnie przez wszystkie organizacje uczestniczące w projekcie. Wnioski złożone przez wszystkie organizacje do swoich Narodowych Agencji muszą mieć jednakową treść.

D.1. STRESZCZENIE
Krótki opis planowanego projektu partnerskiego w języku komunikacji (roboczym) projektu. Komisja Europejska i/lub Narodowa Agencja może wykorzystać ten opis w informacjach nt. wybranych projektów, dlatego prosimy wyrażać się jasno i precyzyjnie.
D.2. KONTEKST/UZASADNIENIE
Prosimy opisać motywację do udziału w projekcie i dlaczego ten projekt jest potrzebny.
D. CELE PROJEKTU I STRATEGIA
- Jakie są konkretne (szczegółowe) cele projektu?
- Prosimy określić jakimi tematami lub problemami zamierzacie się Państwo zajmować.
- W jaki sposób i jakimi metodami zostaną osiągnięte wyżej wymienione cele?
D.4. REZULTATY I WYNIKI
Prosimy wypełnić poniższą tabelę oczekiwanymi rezultatami i produktami (jeśli dotyczy).
Nr Przewidywana data Opis
……………………………………………………………
D. 5. EUROPEJSKA WARTOŚĆ DODANA
Jaka jest wartość dodana projektu w odniesieniu do intensywniejszej współpracy europejskiej?
D.6. WPŁYW
Prosimy wyjaśnić, jaki jest spodziewany wpływ i korzyści współpracy europejskiej w ramach realizacji projektu na uczestniczące osoby (uczniów/słuchaczy/stażystów, pracowników) i instytucje.
E. GŁÓWNA TEMATYKA PROJEKTU
E.1. OBSZARY TEMATYCZNE
Prosimy wybrać główne zagadnienia (maksymalnie 3) odnoszące się do Państwa projektu lub wypełnić pozycję "inne", jeżeli nie znajdują się one na liście.
 • Edukacja międzykulturowa
 • Podnoszenie poziomu wyników w nauce uczniów (TOPIC 49a)
 • Nauka i uczenie się języków obcych
 • Metody podnoszenia motywacji uczniów (TOPIC 34b)
E.2. OBSZARY EDUKACYJNE/SZKOLENIOWE
Prosimy wybrać główne obszary edukacyjne i/lub szkoleniowe (maksymalnie 3), w których wdrażane będą działania projektu partnerskiego.
 • Czytanie i pisanie (0802)
 • Język obcy (0109)
 • Kształcenie i szkolenie 141
 • Nauka o kształceniu 142
 • Poczucie własnej wartości 0909
 • Programy ogólne bez nacisku na określony przedmiot 010m
 • Technologia cyfrowa 5239
 • Umiejętności osobiste 09
 • Umiejętności społeczne 090a
 • Współpraca 0904
 • Inne nieznane lub nieokreślone 99
E.3. KOMPETENCJE KLUCZOWE
Prosimy wybrać kompetencje kluczowe, których dotyczy Państwa projektu
Porozumiewanie się w obcych językach (KC2)
Zdolność uczenia się (KC5)
Świadomość i ekspresja kulturowa ???/
4. ZAGADNIENIA HORYZONTALNE
Proszę zaznaczyć zagadnienia horyzontalne, których dotyczy Państwa projekt.
 • Promowanie świadomości znaczenia różnorodności kulturowej i językowej w Europie oraz świadomości potrzeby walki z rasizmem, uprzedzeniami i ksenofobią (Div)
 • Różnorodność kulturowa i językowa (CulDiv)
 • Walka z rasizmem i ksenofobią (RacXen)
 • Troska o uczących się ze specjalnymi potrzebami poprzez wspieranie promowania ich integracji w edukacji ogólnodostępnej (SpecNeed)
 • Promowanie równości między mężczyznami i kobietami, wspieranie walki z wszelkimi formami dyskryminacji ze względu na płeć, przynależność rasową, etniczną, religię, wyznanie, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną (Discr)
E.4. ZAGADNIENIA HORYZONTALNE
Proszę zaznaczyć zagadnienia horyzontalne, których dotyczy Państwa projekt.
 • Promowanie świadomości znaczenia różnorodności kulturowej i językowej w Europie oraz świadomości potrzeby walki z rasizmem, uprzedzeniami i ksenofobią (Div)
 • Różnorodność kulturowa i językowa (CulDiv)
 • Walka z rasizmem i ksenofobią (RacXen)
 • Troska o uczących się ze specjalnymi potrzebami poprzez wspieranie promowania ich integracji w edukacji ogólnodostępnej (SpecNeed)
 • Promowanie równości między mężczyznami i kobietami, wspieranie walki z wszelkimi formami dyskryminacji ze względu na płeć, przynależność rasową, etniczną, religię, wyznanie, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną (Discr)
 • Równe szanse kobiet i mężczyzn (Equal)
 • Dyskryminacje ze względu na płeć i orientację seksualną (SexDis)
 • Przynależność rasowa lub etniczna (RacEth)
 • Wiek (Age)
WDROŻENIE PROJEKTU
F.1. PODZIAŁ ZADAŃ
Prosimy określić zadania wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie oraz kompetencje wymagane od każdej z nich. Prosimy również wyjaśnić, w jaki sposób będzie zapewnione aktywne zaangażowanie wszystkich organizacji uczestniczących we wspólne działania.
F.2. WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA
Prosimy wyjaśnić, w jaki sposób zostanie zorganizowana skuteczna współpraca i komunikacja pomiędzy uczestniczącymi organizacjami.
F. 3. ZAANGAŻOWANIE UCZESTNIKÓW
Jeśli projekt dotyczy głównie zaangażowania uczniów/słuchaczy/stażystów, prosimy opisać do jakiego stopnia będą oni włączeni w planowanie, realizację i ewaluację działań projektowych.
I/lub
Jeśli projekt dotyczy głównie zagadnień związanych z metodyką nauczania lub zarządzaniem, prosimy wyjaśnić, w jaki sposób wszyscy odpowiedni pracownicy będą aktywnie włączeni w planowanie, realizację i ewaluację działań prowadzonych w ramach projektu.

F. 4. INTEGRACJA Z REALIZOWANYMI DZIAŁANIAMI
Jeśli projekt dotyczy głównie zaangażowania uczniów/słuchaczy, prosimy wyjaśnić, w jaki sposób działania w ramach projektu będą zintegrowane z programem nauczania/procesem uczenia się uczniów/słuchaczy/stażystów w każdej z uczestniczących organizacji.
I/lub
Jeśli projekt dotyczy głównie zagadnień związanych z metodyką nauczania lub zarządzaniem, prosimy wyjaśnić, w jaki sposób projekt będzie zintegrowany z bieżącymi działaniami realizowanymi przez uczestniczące organizacje.
5. EWALUACJA
W jaki sposób przeprowadzą Państwo ewaluację/ocenę w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu tego, czy cele projektu zostały osiągnięte, a przewidywane oddziaływanie projektu partnerskiego miało miejsce?
F.6. UPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE REZULTATÓW
W jaki sposób będziecie Państwo upowszechniać i wykorzystywać rezultaty, doświadczenia i, jeśli dotyczy, produkty projektu:
- w uczestniczących organizacjach?
- w społecznościach lokalnych?
{- w szerszej społeczności }
G. 2. PLAN PRACY
Prosimy wyszczególnić w poniższej tabeli działania i wyjazdy zagraniczne planowane w ramach projektu dla wszystkich organizacji biorących udział w projekcie. Prosimy przedstawić działania zaplanowane na dwa lata trwania projektu w kolejności chronologicznej. Działania są uprawnione do realizacji w okresie od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013.
Prosimy zwrócić uwagę, że uprawnione są wyjazdy zagraniczne (mobilności) wyłącznie do organizacji, które otrzymają dofinansowanie na realizację projektu partnerskiego lub na działania organizowane w ramach projektów lub sieci w programie „Uczenie się przez całe życie” (lub poprzedzającego programu). W wyjazdach zagranicznych (mobilnościach) mogą brać udział pracownicy i uczniowie/słuchacze/stażyści uczestniczących organizacji oraz, w przypadku wyjazdów
zagranicznych (mobilności) osób ze specjalnymi potrzebami, osoby towarzyszące, takie jak rodzice lub opiekunowie. Wyjazd zagraniczny (mobilność) to jeden wyjazd za granicę jednej osoby. Tylko wyjazdy zagraniczne (mobilności) są brane pod uwagę podczas obliczania minimalnej liczby wyjazdów zagranicznych (mobilności).
 • Nr
 • Opis wyjazdów zagranicznych (mobilności) i pozostałych działań
 • Kraj docelowy (tylko dla wyjazdów)
 • Data rozpoczęcia
 • Zaangażowani partnerzy
H. WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE
Wnioskowana kwota dofinansowania i przewidywana liczba osób uczestniczących w wyjazdach zagranicznych (mobilnościach) dla każdej uczestniczącej organizacji.
Każda uczestnicząca organizacja zobowiązana jest wybrać „Typ projektu partnerskiego”, który najbardziej odpowiada dwuletniemu planowi pracy Państwa projektu partnerskiego. Prosimy zauważyć, że każdemu typowi przyporządkowano minimalną liczbę wyjazdów zagranicznych (mobilności), która musi zostać zrealizowana podczas trwania umowy finansowej. Te minimalne liczby muszą być przestrzegane podczas wpisywania planowanej liczby wyjazdów zagranicznych uczniów/słuchaczy/stażystów do poniższej tabeli. Kwoty dofinansowania dla każdego „Typu projektu
partnerskiego” są określane na poziomie krajowym i mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi krajami. Prosimy się upewnić, że w przypadku każdej uczestniczącej organizacji wybrali Państwo kwoty dofinansowania mające zastosowanie w danym kraju i dla danego programu.
 • Nr
 • Uczestnicząca organizacja
 • Narodowa Agencja kraju organizacji
 • Typ projektu partnerskiego
 • Liczba planowanych wyjazdów zagranicznych uczniów/ słuchaczy/ stażystów
 • Liczba planowanych wyjazdów zagranicznych pracowników
 • Łączna liczba planowanych wyjazdów zagranicznych
 • Wnioskowana kwota dofinansowania (€)