Zużycie wody - raport

Raport na temat zużycia przeciętnego wody przez jastrzębską rodzinę.
Projekt wykonany przez uczniów klasy IIIG pod opieką mgr Ireneusza Bańki.

Zespół Szkół Nr 11
Jastrzębie-Zdrój
Uczniowie klasy III gimnazjum
Mgr Ireneusz Bańka


Raport na temat zużycia wody
w przeciętnym gospodarstwie domowym
w marcu 2011r.


WSTĘP
Woda jest jedną z bardziej rozpowszechnionych substancji w przyrodzie.
Oceany, morza, jeziora i rzeki to prawie 3/4 powierzchni Ziemi. Astrofizycy odkryli obłoki wodne w przestrzeniach kosmicznych. Masy wód oceanów i mórz stanowią rodzaj regulatora klimatu, powodując stopniowe, łagodne zmiany temperatury, a znajdująca się w atmosferze para wodna w dzień osłania Ziemię przed promieniami Słońca, nocą natomiast przed utratą ciepła.Realizując plan współpracy nad projektem „Virtual Eden”, mgr Ireneusz Bańka, nauczyciel biologii, przeprowadził lekcję, która została sfilmowana, aby nasi partnerzy w Czechach, Rumunii i na Węgrzech mogli porównać cele, metody i sposoby prowadzenia zajęć dydaktycznych. Prezentowana lekcja została wybrana pod kątem tematyki projektu. W ciągu dwóch jednostek lekcyjnych uczniowie klas trzecich gimnazjum pracowali nad tematem „Czynniki ograniczające rozmieszczenie organizmów”. Celem lekcji było m.in. poznanie jaki wpływ na organizmy mają czynniki takie jak: temperatura, światło, woda i wilgotność. Uczniowie rozwijali umiejętności: badawcze – obserwację i logiczne wnioskowanie; planowanie prostych doświadczeń i interpretowanie ich wyników oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w postrzeganiu funkcjonowania ekosystemów; współpracy w zespole zadaniowym. Lekcja pozwoliła kształtować u uczniów postawę i zachowanie proekologiczne m.in.: uświadomienie sobie roli współzależności ekologicznej w przyrodzie, budowanie własnej kultury ekologicznej na bazie znajomości praw natury, a przede wszystkim kształcenie postawy kreatywnej, dostrzeganie wartości naukowego poznania podstaw funkcjonowania przyrody jako całości.
Zadaniem uczniów było założenie kilku hodowli rzeżuchy, które były wystawione na różne czynniki ograniczające rozwój. Oprócz hodowli kontrolnej – w normalnych warunkach, uczniowie musieli przygotować trzy inne próbki badawcze, czyli uprawiać rzeżuchę w niskiej temperaturze, na soli kuchennej oraz na suchym podłożu. Nauczyciel wyjaśnił pojęcia: hipoteza, problem badawczy, obserwacja i wniosek. Pracując w zespole, uczniowie dokonali obserwacji, uzgodnili wspólne stanowisko, sporządzili syntetyczną notatkę i zaprezentowali wnioski.


Lekcja biologii
Comenius: Formularz wniosku - Plan pracy

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNE- W szkołach odbędą się lekcje tematyczne. W każdej szkole odbędą się i zostaną nagrane lekcje przygotowane wspólnie przez nauczycieli. Pomoże to nauczycielom dostrzec interdyscyplinarność tematów; zostaną wykorzystane różnorodne pomoce naukowe, techniki i procedury. Uczniowie będą kontynuować swoje badania.


DSC00067.JPG

17-24. 09. 2010
Lekcja 3-4
Temat: Czynniki ograniczające rozmieszczenie organizmów.

1. Siedlisko – miejsce życia organizmu, populacji lub gatunku.
2. Nisza ekologiczna – wszystkie wymagania, potrzeby życiowe danego organizmu (gatunku).
3. Prawo minimum Liebiga – wzrost roślin zależy od ilości tego składnika pokarmowego, który jest dostępny dla nich w ilości minimalnej w stosunku do zapotrzebowania.
4. Prawo tolerancji Shelforda – dla organizmu jest niekorzystny nie tylko niedobór, ale również nadmiar jakiegoś czynnika.
5. Tolerancja ekologiczna – zdolność organizmów do przystosowania się do zmian danego czynnika środowiskowego.
6. Zakres tolerancji ekologicznej.

--I-----------------------I-----------------------I------------------------------------
min opt max np.temp
7. Stenobioty – organizmy, które charakteryzują się wąskim zakresem tolerancji.
8. Eurybioty – organizmy o szerokim zakresie tolerancji.
Próba kontrolna – każda próba, w której nie zmienia się warunków życia, reakcji
Próba badawcza - próba, w której zmienia się warunki życia, reakcji.
Problem badawczy – jaki? obserwacja
Hipoteza – wynik – tak/ nie
Problem badawczy: Jak wpływa brak wody na wzrost i rozmieszczenie rzeżuchy?
Obserwacja – Rzeżucha bez wody nie rozwinęła się, nie zakiełkowała. Ziarenka wysuszyły się i skurczyły.
Wniosek – Brak wody powoduje, że rzeżucha nie rozwija się , tylko w miejscach wilgotnych.
Ćw. 1
P.b.: Jaki jest wpływ soli na wzrost i rozwój rzeżuchy?
O: Nasiona hodowane na soli powiększyły swoją objętość; hodowla ma nieprzyjemny zapach. Nasiona rzeżuchy nie skiełkowały.
W: Sól jest czynnikiem uniemożliwiającym rozwój rzeżuchy.
Ćw.2
P.b. Jaki jest wpływ niskiej wilgotności na wzrost i rozwój rzeżuchy?
O: Nasiona rzeżuchy straciły swoją objętość. Żadne nasiono nie skiełkowało.
W: Niska wilgotność jest czynnikiem uniemożliwiającym wzrost i rozwój rzeżuchy.
Ćw. 3
P.b.: Jaki jest wzrost i rozwój rzeżuchy w niskiej temperaturze?
O: Część nasion rzeżuchy skiełkowała, ale rzeżucha wyrosła nisko i jest żółtego koloru.
W: Niska temperatura jest czynnikiem spowalniającym, ograniczającym wzrost i rozwój rzeżuchy.
_
100_3974.JPG
100_3977.JPG
100_3975.JPG
100_3982.JPG
DSC00062.JPG
DSC00064.JPG

=DSC00066.JPG


Lekcja biologii
=
mgr Ireneusz Bańka
100_9499.JPG
Klasa III gimnazjum

Dział programu: Ekologia – organizmy i ich środowisko
Temat lekcji: Krążenie pierwiastków i związków w przyrodzie
Cele lekcji:
Po lekcji uczeń:
  • opisuje obieg wody w przyrodzie
  • wyjaśnia pojęcie cykle biogeochemiczne
  • opisuje obieg węgla w przyrodzie
  • charakteryzuje krążenie azotu w przyrodzie

W ramach lekcji uczniowie przygotowują wcześniej i opisują następujące doświadczenie:

Doświadczenie: Badanie wyparowywania wody przez rośliny
więcej:


SDC10027.JPG

Przeszłość i teraźniejszość – Dąb Jakub z Klonem Ciapkiem.

mgr Dorota Bańka
Dąb Jakub
Do siedemnastego wieku większość obecnego terenu Jastrzębia Zdroju porastała puszcza, która z czasem musiała ustąpić przed człowiekiem i prowadzoną przez niego gospodarką. Działalność górnicza i rozbudowa miasta spowodowały przeobrażenie krajobrazu i degradację środowiska przyrodniczego. Pomimo tego, w granicach miasta uratowano wiele cennych przyrodniczo obszarów oraz zachowano dużą różnorodność flory i fauny. Wiele z nich to organizmy objęte ścisłą lub częściową ochroną gatunkową. Niektóre to twory przyrody o szczególnej wartości, tak cenne, że posiadają status pomnika przyrody.
Jednym z 22 pomników przyrody występujących na naszym terenie jest dąb szypułkowy rosnący przy ulicy Księdza Płonki w pobliżu kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP w sołectwie Ruptawa. To pierwsze drzewo uznane uchwałą Rady Miasta za pomnik przyrody. Miejscowa ludność nadała mu imię Jakub. Obwód jego pnia na wysokości pierśnicy wynosi 420 cm a wiek szacowany jest na około 600 lat. Jest więc jednym z najstarszych, zachowanych na terenie gminy organizmów roślinnych. Dąb Jakub, jak wszystkie okazy wpisane do rejestru pomników przyrody jest oznakowany, podlega ochronie prawnej i znajduje się pod szczególną opieką Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jastrzębia Zdroju. Ciekawostką jest fakt, że aby zdobyć srebrną Odznakę Krajoznawczą Ziemi Jastrzębskiej ustanowioną przez Zarząd Oddziału PTTK, należy zwiedzić między innymi teren z Dębem Jakubem i potwierdzić ten fakt pieczątką parafii lub pobliskiej szkoły. Jego zdjęcie możemy oglądać na stronie Banku Fotografii Śląska Cieszyńskiego http://www.fotobank.olza.pl/index.php?c=photo&params%5B%5D=308. Wspominają o nim wszystkie opracowania drukowane i internetowe dotyczące środowiska przyrodniczego naszego miasta.
SDC10032.JPG
Klon Ciapek
Obok tak dostojnych i szacownych strażników przyrody i historii naszej społeczności znajduje się miejsce dla wciąż nowych dendrologicznych osobliwości. Sadzone są systematycznie na terenach zieleni, w parku, jarach, rondach, wzdłuż chodników oraz nowopowstałych skwerach. Również na terenie naszej szkoły zasadzono w tym roku nowe okazy drzew i krzewów, między innymi żywotniki zachodnie oraz klony w alei Comeniusa. Na szczególną jednak uwagę zasługuje beniaminek wśród naszych roślin „Szkolne Drzewko Szczęścia 2010”. To klon pospolity, kulista odmiana Leopoldina, zakupiony w kwietniu dzięki akcji sprzedaży „Serduszek Dobrych Życzeń” zorganizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. Dzieci za symboliczną kwotę 50 groszy kupowały kolorowe, papierowe serduszka, na których zapisywały swoje przesłania i życzenia dla Planety Ziemi. Serduszka zawiesiliśmy na gałązkach wierzby płaczącej i tak powstało Szkolne Drzewko Życzeń stojące teraz w sali przyrodniczej. Z uzyskanych w ten sposób pieniędzy nabyliśmy wspomniany wcześniej klon pospolity, który wspólnie posadziliśmy przed budynkiem szkoły. Następnie ogłosiliśmy i rozstrzygnęliśmy konkurs na najciekawszą nazwę. Nasze „Szkolne Drzewko Szczęścia” zostało nazwane Ciapek. Uroczyście nadaliśmy mu imię i przytwierdziliśmy tabliczkę z opisem. Mamy nadzieję, że tegorocznym zakupem klonu zapoczątkowaliśmy tradycję corocznego nasadzania kolejnych, fundowanych przez uczniów naszej szkoły Drzewek Szczęścia. Miło jest bowiem mieć świadomość, że mamy wpływ na kształtowanie naszej rzeczywistości, wygląd przestrzeni publicznej i stan najbliższego otoczenia. Przecież wiemy, że chroniąc przyrodę chronimy samych siebie.
100_2157.JPG 100_2158.JPG
100_2163.JPG
100_2165.JPG