JĘZYK ANGIELSKI :
  • Podstawa Programowa
  • Egzamin Gimnazjalny
  • Przedmiotowy System OcenianiaZa podstawowy cel kształcenia w nauczaniu języków obcych nowożytnych przyjęto skuteczne porozumiewanie się w języku obcym, w mowie i w piśmie. Priorytetem jest zatem umiejętność osiągania przez ucznia różnych celów komunikacyjnych, a poprawność językowa, choć odgrywa istotną rolę, nie jest nadrzędnym celem dydaktycznym.
Oprócz umiejętności językowych szkoła, poprzez nauczanie języka obcego,
kształtuje postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur.

PODSTAWA PROGRAMOWA JĘZYKI OBCE
Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia – szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.
Kształcenie to dzieli się na dwa etapy edukacyjne:
1) I etap edukacyjny, obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV–VI szkoły podstawowej.
Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:
1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości pod czas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą:
1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywa nie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;
2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
7) umiejętność pracy zespołowej.
Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń kontynuuje kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym. III etap edukacyjny realizowany jest w gimnazjum, zaś IV etap edukacyjny realizowany jest w szkole ponadgimnazjalnej. Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć realizowane w dwóch różnych szkołach, tworzy programowo spójną całość i stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się przez całe życie.
Celem kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości pod czas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym należą:
1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu co dziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opar tych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8) umiejętność pracy zespołowej.
Ważnym celem działalności szkoły na III i IV etapie edukacyjnym jest skuteczne nauczanie języków obcych. Bardzo ważne jest dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa na III i IV etapie edukacyjnym opisane są, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia. Cele kształcenia sformułowane są w języku wy ma gań ogólnych, a treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych.PODSTAWA PROGRAMOWA – JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO
I etap edukacyjny: klasy I–III

Treści nauczania – klasa I szkoły podstawowej
Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem. Uczeń kończący klasę I:
1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
2) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
4) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami,
gestami, przedmiotami.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej
Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III:
1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);
2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
3) rozumie wypowiedzi ze słuchu:
a) rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu,
b) rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,
c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów,
d) rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video);
4) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;
5) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w miniprzedstawieniach teatralnych;
6) przepisuje wyrazy i zdania;
7) w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;
8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
II etap edukacyjny: klasy IV–VI
Cele kształcenia - wymagania ogólne
I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych:
leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania);
2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);
3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne);
4) praca (popularne zawody);
5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego);
6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);
7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie);
8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata);
9) kultura (święta, obrzędy);
10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy);
11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);
12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:
1) reaguje na polecenia;
2) rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia;
3) rozumie ogólny sens prostego tekstu;
4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym;
5) rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody, żartowanie);
6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole).
3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne:
1) rozumie ogólny sens tekstu;
2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;
3) rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa.
4. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru:
1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;
2) opowiada o czynnościach życia codziennego;
3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.
5. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru:
1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;
2) opisuje czynności dnia codziennego;
3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.
6. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:
1) przedstawia siebie i członków swojej rodziny;
2) podaje swój wiek i miejsce zamieszkania;
3) podaje swoje upodobania;
4) mówi, co posiada i co potrafi robić;
5) prosi o informacje;
6) wyraża swoje emocje;
7) wyraża prośby i podziękowania.
7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach
życia codziennego:
1) udziela podstawowych informacji na swój temat;
2) wyraża podziękowania.
8. Uczeń przetwarza tekst:
1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;
2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.
9. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze
słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów).
10. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych
pracach projektowych.
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii,
mediów) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia
wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa
i zwroty).
13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między
językami).PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
III etap edukacyjny
Poziom III.0 – dla początkujących [ język niemiecki w ZS11]

Cele kształcenia - wymagania ogólne
I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,
zainteresowania);
2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich
wyposażenia);
3) szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły);
4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce
pracy);
5) życie rodzinne i towarzyskie (np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego);
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne);
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług);
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, informacja turystyczna, zwiedzanie);
9) kultura (np. dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze);
10) sport (np. popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe);
11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
12) technika (np. korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych);
13) świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz);
14) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.
2. Uczeń rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl tekstu;
3) znajduje w tekście określone informacje;
4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników).
3. Uczeń rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne,
listy, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy
i proste teksty narracyjne):
1) określa główną myśl tekstu;
2) znajduje w tekście określone informacje;
3) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
4) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu).
4. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne:
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności;
2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) opisuje swoje upodobania;
5) wyraża swoje opinie i uczucia;
6) przedstawia intencje i plany na przyszłość.
5. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne
w formie prostych wyrażeń i zdań (np. wiadomość, e-mail, krótki opis):
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności;
2) opisuje wydarzenia życia codziennego;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) opisuje swoje upodobania;
5) wyraża swoje opinie i uczucia;
6) opisuje intencje i plany na przyszłość.
6. Uczeń reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach:
1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i żegna, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób);
2) stosuje formy grzecznościowe;
3) uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia;
4) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
5) wyraża swoje opinie i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych;
6) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
7) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby;
8) prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.
7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość)
w typowych sytuacjach:
1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób);
2) uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz);
3) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
4) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby.
8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
1) przekazuje informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. mapach,
symbolach, piktogramach);
2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje
z prostego tekstu w języku obcym.
9. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wy słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie
nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym).
10. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych
pracach projektowych.
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii,
mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych.
12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa
i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. opis, zastąpienie innym wyrazem) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.

13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między
językami).PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
III etap edukacyjny
Poziom III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego [język angielski w ZS11]

Cele kształcenia - wymagania ogólne
I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie proste, krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania);
2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);
3) szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły);
4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy);
5) życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy );
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne);
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie,
korzystanie z usług, reklama);
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie);
9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze);
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy);
11) zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, uzależnienia);
12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie
z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne);
13) świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);
14) życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość);
15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.
2. Uczeń rozumie ze słuchu bardzo krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl tekstu;
3) znajduje w tekście określone informacje;
4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników).
6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.
3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i proste teksty narracyjne):
1) określa główną myśl tekstu;
2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
3) znajduje w tekście określone informacje;
4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
5) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu);
6) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu;
7) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.
4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne:
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynności;
2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;
6) przedstawia opinie innych osób;
7) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
8) opisuje doświadczenia swoje i innych osób;
9) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.
5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne
(np. notatka, ogłoszenie, zaproszenie, pozdrowienia, życzenia, wiadomość, ankieta,
pocztówka, e-mail, opis, krótki list prywatny):
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
2) opisuje wydarzenia życia codziennego;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości;
5) wyraża i uzasadnia swoje poglądy, uczucia;
6) przedstawia opinie innych osób;
7) opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
8) opisuje doświadczenia swoje i innych osób;
9) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.
6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały, w typowych sytuacjach:
1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i żegna, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób);
2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;
3) stosuje formy grzecznościowe;
4) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
5) prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (np. wymiana zakupionego towaru);
6) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;
7) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość, pocztówka, krótki list prywatny) w typowych sytuacjach:
1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób);
2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz);
3) prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (np. uzgadnianie formy spędzania czasu);
4) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;
5) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
6) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadza się, sprzeciwia się;
7) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
8) prosi o radę i udziela rady;
9) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby;
10) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny.
8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
1) przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, ma pach, symbolach, piktogramach), audiowizualnych (np. filmach, reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych;
2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym;
3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim.
9. Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym).
10. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych.
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, opis, środki niewerbalne) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.

13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między
językami).
_
Egzamin gimnazjalny 2011/2012 CKE
Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Trzecia część egzaminu gimnazjalnego sprawdza, w jakim stopniu gimnazjalista spełnia wymagania z zakresu języka obcego nowożytnego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też – w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie – odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I i II).
Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegółowe. Wymagania ogólne nawiązują do działań językowych składających się na kompetencję komunikacyjną opisaną w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego i określają nadrzędne cele kształcenia językowego. Wymagania szczegółowe rozwijają i doprecyzowują cele ogólne, m.in. wyznaczają zakres kształconych umiejętności, tematykę zadań oraz możliwe rodzaje tekstów wykorzystywanych
w procesie kształcenia językowego.
Część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Zestaw zadań na poziomie podstawowym sprawdza spełnienie wymagań określonych w podstawie programowej dla poziomu III.0, obowiązującego osoby, które rozpoczęły naukę języka obcego w I klasie gimnazjum. Zestaw zadań na poziomie rozszerzonym sprawdza spełnienie wymagań dla poziomu III.1, obowiązującego osoby, które kontynuowały w gimnazjum naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej.
Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Trzecia część egzaminu na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowa tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Mogą do niej przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Gimnazjaliści, przystępujący do trzeciej części egzaminu na obu poziomach, rozwiązują zadania z tego samego języka. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.
----------------------
JĘZYK ANGIELSKI
Struktury gramatyczne
CZASOWNIK
1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works
2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do
3. Czasowniki modalne:
• can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t swim. I can’t see him.
• could, np. Could you speak more slowly? I couldn’t help him with the exercise.
• may, np. May I speak to Sam? It may be too late.
• must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom.
• should, np. You shouldn’t smoke. Where should I get off?
• will, np. I’ll wash up later. The train will be late.
• shall, np. Shall we eat now?
4. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that!
5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. work – worked – worked; do – did – done
6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken
7. Czasowniki wyrażające stany i czynności, np. want, dance, see
8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for
9. Czasy gramatyczne:
• Present Simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven.
• Present Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are going to
the cinema tomorrow.
• Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May.
• Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago.
• Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night.
• Past Perfect, np. He had already gone home when we arrived at the party.
• Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think it will rain.
10. Konstrukcja “be going to”, np. I’m going to give a party on Saturday.
11. Konstrukcja “have to”, np. He has to go there. I don’t have to do it.
12. Konstrukcja “would like to”, np. I would like to meet him.
RZECZOWNIK
1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money
2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a woman – women
3. Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes
4. Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law
PRZEDIMEK
1. Przedimek nieokreślony, np. a cup, an animal
2. Przedimek określony, np. the sun, the USA
3. Przedimek zerowy, np. dinner
PRZYMIOTNIK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym
i najwyższym, np. big – bigger – the biggest, expensive – more expensive – the most
expensive, good – better – the best
2. Użycie przymiotników z so, such, how i what, np. She is such a nice girl. How nice!
106 Informator o egzaminie gimnazjalnym
3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our
PRZYSŁÓWEK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most elegantly,
badly – worse – the worst
2. Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large
3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do it
quickly!
ZAIMEK
1. Zaimki osobowe, np. I, you, we
2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours
3. Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves
4. Zaimki wskazujące, np. this, those
5. Zaimki pytające, np. who, what, which
6. Zaimki względne, np. who, which, that
7. Zaimki wzajemne, np. each other
8. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another,
somebody, anything
9. Zaimek bezosobowy you
10. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones.
LICZEBNIK
1. Liczebniki główne, np. one, a thousand
2. Liczebniki porządkowe, np. first, twenty-fourth
PRZYIMEK
1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school
2. Przyimki określające czas, np. on Monday, in July, at night
3. Przyimki przyczyny, np. to win a prize
4. Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen
5. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in
SPÓJNIK
Spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so
SKŁADNIA
1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous,
Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple.
2. Zdania rozkazujące, np. Sit down! Don’t walk on the grass.
3. Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night.
4. Zdania z podmiotem there, np. There is a new restaurant in King Street. There were
clouds in the sky. There will be twenty people at the party.
5. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present.
6. Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future
Simple, np. My car was stolen last night.
7. Pytania pośrednie, np. He wants to know if I like him. Can you tell me where the bank is?
8. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask, np. He told me (that) he was very
unhappy.
9. Zdania współrzędnie złożone, np. While my brother was playing football, I was watching
cartoons.
10. Zdania podrzędnie złożone:
• przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor.
Język angielski 107
• okolicznikowe
– celu, np. I came here to give you this letter.
– czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat.
– miejsca, np. He was sitting where I had left him.
– porównawcze, np. She is as tall as her father.
– przyczyny, np. She is happy because she won the lottery.
– skutku, np. I was tired so I went straight to bed.
– warunku (typu 0, I, II), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we
will have a party. If I had a lot of money, I would buy a big house.
11. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy walking
but my friends prefer cycling. I’m good at swimming. He called me before going to
school.
12. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful girl!

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 30.04.2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z 2007 r. z późn. zm.), uczniowie oraz ich rodzice muszą zostać poinformowani o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny klasyfikacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna winna być wyrażona cyfrą 1, 2, 3, 4, 5 lub 6. Oceny 2, 3 będą w większości odpowiadały wymaganiom podstawowym, a oceny 4, 5 – wymaganiom ponadpodstawowym.
Celem oceniania jest wspomaganie ucznia w procesie uczenia się poprzez przekazywanie informacji na temat jego mocnych i słabych stron. Informacja ta powinna dotyczyć wszystkich aspektów języka ćwiczonych podczas lekcji: rozumienia tekstu czytanego, słuchanego, pisania, mówienia oraz znajomości słownictwa, a w późniejszym czasie – także struktur gramatycznych.
Ocenianiu może podlegać:
• test sformalizowany;
• sprawdzian nauczycielski dotyczący poszczególnych umiejętności językowych (słuchania, mówienia, czytania, pisania) – szczególnie w zakresie sprawdzania umiejętności komunikatywnych, problemów leksykalno-strukturalnych czy też wiedzy z zakresu innego przedmiotu (CLIL);
• krótka wypowiedź ustna (np. odpowiedzi na pytania, reakcja w sytuacjach codziennych, krótki opis obrazka, krótka prezentacja);
• krótka wypowiedź pisemna (np. notatka, list);
• projekty językowe;
• praca na zajęciach;
• zadania domowe.
• wysiłek włożony przez ucznia przy wykonywaniu danego zadania;
• zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji;
• gotowość do podejmowania dodatkowych zadań (np. udział w konkursach, projektach europejskich);
• umiejętność pracy w grupie.
Plan wynikowy określa zamierzone osiągnięcia uczniów z podziałem na poziom podstawowy i ponadpodstawowy.


Wymagania edukacyjne
na poszczególne oceny z języka obcego
zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
Ocenę określa się, opisując poziom umiejętności ucznia (uwzględnionych w podstawie programowej) oraz stopień komunikatywności i samodzielności wykonania zadania.

CELUJĄCY
uczeń:
• wykazuje umiejętności oraz wiadomości wykraczające poza wymagania określone w opisie oceny bardzo dobrej; uczeń podejmuje również dodatkowe zadania.

BARDZO DOBRY
uczeń:
• samodzielnie formułuje proste, komunikatywne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy określone w programie;
• swobodnie prowadzi podstawowe rozmowy dotyczące życia codziennego; jego wypowiedzi są w pełni komunikatywne; prawidłowo stosuje rejestr językowy (formalny, nieformalny);
• swobodnie reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach;
• bezbłędnie rozpoznaje i prawidłowo stosuje podstawowe struktury gramatyczno-leksykalne niezbędne w skutecznej komunikacji;
• bez problemów określa główną myśl krótkiej i prostej wypowiedzi ustnej bądź pisemnej, wyszukuje szczegółowe informacje, określa kontekst sytuacyjny, a także intencje nadawcy czytanego tekstu; rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi;
• bez trudności przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim i wyraża je w języku angielskim;
• swobodnie przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiale wizualnym;
• umiejętnie korzysta ze słownika (mono- i bilingwalnego) oraz innych podstawowych źródeł informacji w języku obcym;
• efektywnie korzysta ze strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych;
• sprawdziany zalicza na minimalnie 91 %*;
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach wykonywanych na zajęciach;
• prace domowe wykonuje w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

DOBRY
uczeń:
• na ogół swobodnie formułuje proste, komunikatywne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy określone w programie; czasami jednak wypowiedź może być niespójna i zawierać nieliczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji;
• w większości swobodnie prowadzi podstawowe rozmowy dotyczące życia codziennego; jego wypowiedzi są w większości komunikatywne; na ogół prawidłowo stosuje rejestr językowy (formalny, nieformalny);
• dość swobodnie reaguje w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach i na ogół wypowiedzi te są komunikatywne;
• rozpoznaje podstawowe struktury gramatyczno-leksykalne niezbędne w skutecznej komunikacji i w większości prawidłowo je stosuje;
• w większości przypadków prawidłowo określa główną myśl krótkiej i prostej wypowiedzi ustnej bądź pisemnej, wyszukuje szczegółowe informacje, określa kontekst sytuacyjny, a także intencje nadawcy czytanego tekstu; rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi;
• bez większych trudności przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim i w większości prawidłowo wyraża je w języku obcym;
• przekazuje w języku obcym większość informacji zawartych w materiale wizualnym;
• dość umiejętnie korzysta ze słownika (mono- i bilingwalnego) oraz innych podstawowych źródeł informacji w języku obcym ;
• efektywnie korzysta ze strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych;
• sprawdziany zalicza na minimalnie 71%*;
• aktywnie uczestniczy w zajęciach;
• prace domowe wykonuje w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

DOSTATECZNY
uczeń:
• potrafi w miarę samodzielnie sformułować proste wypowiedzi ustne i pisemne na większość tematów określonych w programie; jednak wypowiedzi te mogą być niespójne i niekiedy częściowo niezrozumiałe;
• prowadzi podstawowe rozmowy dotyczące życia codziennego; jednak jego wypowiedzi mogą zakłócać komunikację; zazwyczaj prawidłowo stosuje rejestr językowy (formalny, nieformalny);
• w miarę samodzielnie reaguje w formie prostego tekstu pisanego w większości typowych sytuacji, jednak wypowiedzi te mogą być częściowo niekomunikatywne;
• w większości rozpoznaje podstawowe struktury gramatyczno-leksykalne niezbędne do skutecznej komunikacji i czasami prawidłowo je stosuje;
• raczej prawidłowo określa główną myśl niektórych krótkich i prostych wypowiedzi ustnych bądź pisemnych, wskazuje większość szczegółowych informacji, określa niektóre konteksty sytuacyjne i intencje nadawcy czytanego tekstu; czasami rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi;
• przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim i częściowo wyraża je w języku obcym, jednak czynności te mogą mu sprawiać pewną trudność i dlatego czasami potrzebuje pomocy nauczyciela;
• przekazuje w języku obcym część informacji zawartych w materiale wizualnym;
• w większości umiejętnie korzysta ze słownika dwujęzycznego;
• dosyć efektywnie korzysta ze strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych;
• sprawdziany zalicza na minimalnie 51 %*;
• w miarę możliwości aktywnie uczestniczy w zajęciach;
• prace domowe wykonuje w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

DOPUSZCZAJĄCY
uczeń:
• potrafi, przy pomocy nauczyciela, udzielić krótkich wypowiedzi ustnych i pisemnych w zakresie tematów określonych w programie, jednak wypowiedzi te mogą być niespójne i mało zrozumiałe;
• podejmuje próby prowadzenia podstawowych rozmów dotyczących życia codziennego; jednak jego wypowiedzi są mało komunikatywne; czasami prawidłowo stosuje rejestr językowy (formalny, nieformalny);
• podejmuje próby pisania prostego tekstu dotyczącego niektórych typowych sytuacji, jednak wypowiedzi te są mogą być w większości niekomunikatywne;
• rozpoznaje część podstawowych struktur gramatyczno-leksykalnych niezbędnych w skutecznej komunikacji, ale rzadko potrafi je prawidłowo zastosować;
• czasami prawidłowo określa główną myśl niektórych krótkich i prostych wypowiedzi ustnych bądź pisemnych, wskazuje niektóre szczegółowe informacje, czasami określa kontekst sytuacyjny, niekiedy rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi, jednak czynności te mogą mu sprawiać dużo trudności i często potrzebuje pomocy nauczyciela;
• przetwarza niektóre treści tekstu przeczytanego w języku polskim i próbuje wyrazić je w języku obcym, jednak wypowiedź ta może być mało komunikatywna;
• przekazuje w języku obcym niektóre informacje zawarte w materiale wizualnym;
• dość umiejętnie korzysta ze słownika dwujęzycznego;
• czasami efektywnie korzysta ze strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych;
• sprawdziany zalicza na minimalnie 31 %*;
• w miarę możliwości aktywnie uczestniczy w zajęciach;
• prace domowe stara się wykonać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

NIEDOSTATECZNY
uczeń:
• nie wykazuje umiejętności pozwalających na uzyskanie oceny dopuszczającej
  • zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Na podstawie Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego
i kontynuacyjnego gimnazjum (klasy I-III)
___-

DRF