Idioms
Aktualności
STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

I. Odbiór tekstu słuchanego
Trzy pierwsze standardy informują o wymaganiach w zakresie rozumienia słuchanego tekstu.
Powinieneś zapoznać się z treścią zadań ułożonych do tego tekstu, aby wiedzieć, na czym skoncentrować się podczas słuchania. Tekst będzie odtworzony dwukrotnie. Słuchaj go uważnie, a następnie rozwiązuj zadania zgodnie z poleceniami. Nie zawsze wykonanie zadania wymaga zrozumienia szczegółów, część informacji możesz wywnioskować
z kontekstu.
Uczeń:
1) określa główną myśl tekstu
Wskazanie głównej myśli tekstu jest możliwe po uważnym wysłuchaniu go w całości. Skoncentruj się więc na zrozumieniu, o czym jest tekst, uświadomieniu sobie ogólnego sensu całego nagrania. Temat tekstu może dotyczyć problemu, wydarzenia, postaci, przedmiotu – wokół niego skupia się treść wypowiedzi.
2) określa kontekst sytuacyjny
Podczas słuchania tekstu powinieneś zwrócić uwagę na sytuację, w jakiej się ktoś znajduje lub coś się dzieje, rozpoznać okoliczności przedstawionego zdarzenia (np. określić jego czas lub miejsce), zidentyfikować osoby w nim uczestniczące.
3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje
Powinieneś porównać treści podane w zadaniu z wysłuchanym tekstem i stwierdzić, czy te treści są zawarte w tekście, czy są z nim zgodne, czy niezgodne. Powinieneś także odnaleźć określone informacje, wybrać z tekstu te treści,
które spełniają warunki podane w zadaniu.

II. Odbiór tekstu czytanego

Sześć kolejnych standardów dotyczy rozumienia tekstu czytanego. Warunkiem poprawnego wykonania zadań
z tego obszaru standardów jest uważne przeczytanie tekstu. Zrozumiesz go, gdy Twoja znajomość słownictwa i struktur gramatycznych będzie odpowiednio dobra, żeby pojąć jego ogólny sens i odszukać określone informacje. Nie zawsze wykonanie zadania wymaga zrozumienia szczegółów, część informacji możesz wywnioskować z kontekstu.
Uczeń:
1) określa główną myśl tekstu
Wskazanie głównej myśli zamieszczonego w teście tekstu jest możliwe po uważnym zapoznaniu się z nim w całości. By trafnie określić, o czym jest tekst, możesz do niego powracać wielokrotnie. Nie musisz wiedzieć, jakie znaczenie ma każdy wyraz – skoncentruj się na zrozumieniu ogólnego sensu, a nie wybranych szczegółów. Temat tekstu może dotyczyć problemu, wydarzenia, postaci, przedmiotu – wokół niego skupia się treść wypowiedzi.
2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu
Podczas czytania powinieneś zwrócić uwagę na to, czego dotyczą poszczególne części tekstu. Główna myśl fragmentów tekstu – podobnie jak w wypadku całości tekstu – może dotyczyć problemu, wydarzenia, postaci lub przedmiotu.
3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje
Powinieneś porównać treści podane w zadaniu z przeczytanym tekstem i stwierdzić, czy te treści są zawarte w tekście, czy są z nim zgodne, czy niezgodne. Powinieneś także odnaleźć określone informacje, wybrać z tekstu te treści, które spełniają warunki podane w zadaniu.
4) określa intencje nadawcy tekstu
Aby odczytać intencje nadawcy tekstu, powinieneś zwrócić uwagę na cel, jaki chciał on osiągnąć, rozpoznać zamiar lub motyw, który skłonił go do sformułowania danej wypowiedzi.
5) określa kontekst sytuacyjny
Czytając tekst, powinieneś zwrócić uwagę na to, co towarzyszy przedstawionej sytuacji lub zdarzeniu, oraz na okoliczności, w których ktoś się znajduje lub coś się dzieje, np. określić czas lub miejsce opisanego zdarzenia, zidentyfikować osoby w nim uczestniczące.
6) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu
Analizując tekst, powinieneś dostrzec powiązania między jego częściami, np. kolejne motywy czy wątki, następstwo przedstawianych zdarzeń, związki między przedstawionymi działaniami i ich rezultatami. Powinieneś także umieć uporządkować lub połączyć wskazane fragmenty tekstu lub uzupełnić podany tekst odpowiednimi elementami tak,
by stanowił spójną logicznie i gramatycznie całość.

III. Reagowanie językowe
Trzy kolejne standardy dotyczą reagowania językowego.
Znając wiele sposobów wyrażania różnych funkcji językowych, mamy możliwość skutecznego i stosownego reagowania w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Aby zaproponować drugiej osobie podjęcie jakiegoś działania lub uzyskać od niej jakieś informacje, wystarczyłoby znać tylko po jednym
sposobie formułowania propozycji lub pytania. Nie wiesz jednak, jak inna osoba zakomunikuje Ci swoje oczekiwania. Musisz zatem być przygotowany na rozumienie, rozpoznawanie i stosowanie rozmaitych sposobów reagowania językowego.
Uczeń:
1) właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy
Pierwszy standard dotyczy reagowania w języku obcym odpowiedniego do zaistniałych okoliczności (w tym przedstawionych w wysłuchanym lub przeczytanym tekście). Powinieneś rozpoznawać i stosować właściwe
zwroty czy wyrażenia po to, by np. zapytać o coś, przekazać odpowiednie informacje, odmówić ich udzielenia, rozpocząć
rozmowę, brać w niej udział lub ją zakończyć.
2) rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji
Powinieneś znać słownictwo i struktury leksykalno-gramatyczne, które umożliwią Ci poprawne i skuteczne reagowanie
w sytuacjach przedstawionych w zadaniu. Twoje wypowiedzi powinny być poprawne pod względem językowym.
3) przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym
Powinieneś wyrazić w języku obcym to, co opisano po polsku lub przedstawiono w materiale ikonograficznym (w tym na fotografii, plakacie, piktogramie), na przykład dopasować (dostosować) do ilustracji odpowiedni opis albo wyrazić w języku obcym reakcję na sytuację opisaną po polsku.